Regulamin

 REGULAMIN SZKOŁY MUZYCZNEJ STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNEGO

„Żory”

w Żorach przy ul. Powstańców 4

§1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły Muzycznej Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”, ramowy zakres działania, kompetencje dyrektora szkoły oraz inne postanowienia związane z działalnością szkoły muzycznej.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole muzycznej, należy rozumieć przez to: Szkoła Muzyczna Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”.

§2

1. Szkoła muzyczna została utworzona na mocy uchwały nr 2/2002 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”, w związku z §7 pt. 1 ustęp 1 i §19 Statutu Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”.

§3

1. Szkoła muzyczna ma siedzibę w Żorach przy ulicy Powstańców 4 w budynku siedziby Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”.

2. Szkoła muzyczna prowadzi swoja działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”, Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.

§4

1. Szkołą muzyczną kieruje Ewa Dyrda zatrudniona przez Zarząd Stowarzyszenia Artystycznego „Żory” jako dyrektor szkoły muzycznej, może z upoważnienia zarządu reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania.

2. Na wniosek dyrektora szkoły muzycznej zarząd zatrudnia pozostałych pracowników, określa ich kompetencje, obowiązki oraz czas pracy i wynagrodzenie.

3. Zarząd udziela pełnomocnictwa dyrektorowi szkoły muzycznej do prowadzenia spraw bieżących stowarzyszenia.

§5

1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych,
b) organizacja zajęć dydaktycznych pozostałych zatrudnionych pracowników,
c) ustalenie form oraz programu nauczania,
d) prowadzenie ewidencji uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji szkoły,
f) opracowywanie planów budżetowych oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,
g) organizowanie koncertów, szkoleń, warsztatów artystycznych, konferencji,
h) prowadzenie spraw bieżących szkoły,
i) organizowanie współpracy z placówkami edukacyjnymi i kulturalno-oświatowymi na terenie miasta i poza miastem,
j) udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”,
k) pozyskiwanie sponsorów oraz innych źródeł dofinansowania działalności szkoły muzycznej

§6

1. Finansowanie szkoły opiera się na pobieraniu czesnego od uczniów tejże szkoły, pozyskiwaniu sponsorów oraz ubieganiu się o dotacje z organów budżetowych miasta.

2. Wysokość czesnego oraz sposób jego pobierania określa Zarząd Stowarzyszenia wraz z dyrektorem szkoły muzycznej.
3. Szczegółowe zasady określania wysokości czesnego znajdują się w regulaminie wewnętrznym szkoły ustalanym na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 15-go września).
4. Ustalona wysokość czesnego nie może ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego.

§7

1. Szkoła muzyczna realizuje swoje zadania poprzez następujące formy działalności:
a) Indywidualne lekcje gry na instrumentach,
b) grupowe lekcje gry na instrumentach,
c) grupowe zajęcia umuzykalniające,
d) kształcenie wokalne w formie zespołowej,
e) zajęcia zespołów instrumentalnych.

2. Czas trwania zajęć, ich ilość uzależniona jest od pobieranych opłat oraz od indywidualnego zapotrzebowania uczniów.

3. Szczegółowy plan pracy szkoły opracowywany jest na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”.

4. Termin lekcji indywidualnych ustala nauczyciel instrumentu w porozumieniu z rodzicami ucznia. Termin zajęć grupowych ustala dyrektor szkoły.

5. Termin lekcji może być przesunięty w związku z przeprowadzanymi występami, koncertami uczniów lub z innych powodów. O zmianie terminu lekcji nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły oraz ucznia najpóźniej na tydzień przed planowaną zmianą.

6. Jeżeli lekcja nie zostanie przeprowadzona z winy nauczyciela jest on zobowiązany do odrobienia jej w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły i uczniem.

7. Na prośbę ucznia w uzasadnionych ważnymi przyczynami przypadkach (wyjazd na zieloną szkołę, długotrwała choroba, sanatorium) można zmienić termin lekcji. Termin zmiany ustala nauczyciel dopasowując go do swoich możliwości. Uczeń ma obowiązek zgłosić zmianę najpóźniej na 7 dni przed terminem planowej lekcji.

§8

1. Każdy nauczyciel szkoły muzycznej ma obowiązek prowadzenia dziennika zajęć, w którym zawarte są informacje o danych ucznia, terminie przeprowadzonych zajęć, przerobionym materiale oraz oceny ucznia.

2. Nauczyciel ma prawo oceniania postępów ucznia na indywidualnych lekcjach gry na instrumencie zgodnie z następującą skalą ocen:
– celujący – 6
– bardzo dobry – 5
– dobry – 4
– dostateczny – 3
– dopuszczający – 2
– niedostateczny – 1

3. Zajęcia grupowe nie podlegają ocenie.

4. Na zakończenie każdego semestru nauki (styczeń i czerwiec) odbywa się egzamin sprawdzający umiejętności każdego ucznia w zakresie nauki gry na instrumencie. Egzamin odbywa się w obecności dyrektora szkoły i co najmniej dwóch nauczycieli. Z egzaminu sporządza się protokół, w którym zawarty jest termin, program, skład komisji oraz ocena zgodna z przyjętą skalą ocen.

§9

1. Nabór uczniów do szkoły muzycznej odbywa się w formie wstępnego przesłuchania kandydata przez dyrektora szkoły i nauczyciela wybranego instrumentu sprawdzającego predyspozycje do kształcenia muzycznego.

2. Do szkoły przyjmowani są uczniowie powyżej 6-go roku życia. Nie określa się górnej granicy wieku.

3. Każdy uczeń otrzymuje indeks ucznia, w którym nauczyciel gry na instrumencie wpisuje zadany materiał, informacje dla rodziców o postępach nauki, oceny ucznia, zawiadomienia o terminach zajęć, koncertach, zebraniach rodziców.

4. Na zakończenie każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia kolejnego roku nauki, w którym zawarta jest informacja o rodzaju zajęć w jakich brał udział uczeń w danym roku szkolnym, ocena z indywidualnej lekcji gry na instrumencie.

5. Dyplom ukończenia nauki w szkole muzycznej uczeń może otrzymać po:
– sześciu latach nauki, w przypadku gdy rozpoczyna naukę w wieku 6-8 lat,
– czterech latach nauki, w przypadku gdy rozpoczyna naukę w wieku powyżej 8 lat.

6. Uczeń może zrezygnować z nauki w trakcie roku szkolnego składając pisemne oświadczenie na jeden miesiąc przed terminem rezygnacji.

7. Uczeń może być skreślony z listy w przypadku nieuiszczenia czesnego przez dwa kolejne miesiące.

§10

1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły muzycznej wraz z Zarządem Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”.