Statut

S T A T U T
STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNEGO „ŻORY”

uchwalony 14-06-2011 r

Rozdział I

NAZWA ,TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1. 

 1. Stowarzyszenie Artystyczne „ŻORY”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żory.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną.
 1. Stowarzyszenie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

§ 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub zbliżonym profilu działalności, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność statowa będzie się opierać również na pracy społecznej wolontariuszy.

 

§ 6.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 

§ 7.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową jako działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez realizację zadań publicznych, w szczególności w zakresie:
  1. działalności charytatywnej
  2. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
  3. ochrony i promocji zdrowia,
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  11. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  12. promocji i organizacji wolontariatu.
   2.   Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia

3.   Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 8.

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych.

2. Sposób używania oznak i pieczęci ustala Zarząd.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia jest:

–         ochrona dziedzictwa narodowego poprzez kultywowanie i popularyzację tradycji narodowych i regionalnych,

–         propagowanie kultury tanecznej i muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

–         rozwijanie uzdolnień twórczych – tanecznych i muzycznych oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki poprzez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej,

–         sprawowanie opieki nad animatorami ruchu folklorystycznego oraz twórcami ludowymi,

–         promowanie oraz wspieranie działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Żory”, klubu osób niepełnosprawnych oraz powoływanych przez Stowarzyszenie placówek.

–         wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym miasta Żory, oraz zaktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych.

–         kształtowanie partnerskich postaw poprzez integracje ludzi sprawnych z niepełnosprawnymi.

–         prowadzenie działalności edukacyjno – doradczej osób niepełnosprawnych.

 

 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a.   prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

–         współdziałania i współpracy z instytucjami zajmującymi się kulturą ludową i tradycjami narodowym, a w szczególności z organizacjami społecznymi, ruchami zawodowymi i środowiskami twórczymi w zakresie realizacji rozwoju folklorystycznego i kultury ludowej,

–         współdziałania i współpracy z organizacjami i instytucjami, samorządowymi, państwowymi, prywatnymi i społecznymi, zaangażowanymi w działalność muzyczno-artystyczną oraz kulturalno-edukacyjną,

–         inicjowania i popierania twórczości artystycznej poprzez m.in. organizowanie współpracy środowisk artystycznych i twórczych,

–         wspierania działalności w zakresie integracji i współpracy międzynarodowej,

–         pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

–         prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia,

–    inicjowanie i organizowanie imprez, warsztatów i sympozjów związanych z utrwalaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

–      rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury związanej z integracją europejską, kontaktami i współpracą między społecznościami, kulturą, edukacją, oświatą, sportem, ochroną zdrowia, utrwalaniem regionalnej kultury i tradycji,

–        prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych,

–        prowadzenie chórów,

–        prowadzenie zespołów pieśni i tańca,

–   organizowanie imprez upowszechniających kulturę – konkursów, koncertów, przeglądów, spotkań tematycznych,

b) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

–     organizacji i funkcjonowania placówek kulturalno-oświatowych,

–     organizowanie warsztatów i obozów szkoleniowych w ramach wymiany doświadczeń

oraz w celu podnoszenia poziomu technicznego i artystycznego dzieci i młodzieży,

–     podnoszenia wykształcenia i wiedzy ogólnej dorosłych,

–     działalność wydawnicza związana z kulturą, ochroną zdrowia, sportem,

–     reprodukcja dóbr kultury,

–     sprzedaż książek, czasopism i innych artykułów związanych z kulturą, ochroną

zdrowia i sportem,

–     kształcenie w ramach szkół podstawowych

–    kształcenie na poziomie gimnazjalnym,

–     kształcenie w szkołach artystycznych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Polski. która złoży pisemną deklarację oraz uiści opłatę wpisową a jej kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego lub biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu nie mogą stanowić większości.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia jako kandydaci (członkiem zwyczajnym mogą być dopiero po ukończeniu 16 lat na prawach określonych w ust. 2.; po ukończeniu 18 lat na prawach określonych w ust. 1.) bez prawa głosowania na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec mieszkający na stałe lub tymczasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

– czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia

– udziału w zebraniach, konferencjach, seminariach, kursach, imprezach artystycznych itp. zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd

– korzystania z urządzeń oraz pomocy fachowej Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd

– działania w sekcjach specjalistycznych zgodnie z posiadanym przygotowaniem oraz zainteresowaniami

 

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Stowarzyszenia i udzielająca mu poparcia materialnego, bez prawa głosowania na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie ich pisemnej deklaracji zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do:
  – brania udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym
  – korzystania z urządzeń i usług Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd
 1. Członek wspierający jest zobowiązany do:
  – popierania celów Stowarzyszenia zgodnie z deklaracją
  – wspierania materialnego działalności Stowarzyszenia zgodnie z deklaracją

 

 

§ 15.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać członek zwyczajny lub osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów.

2.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3.Członek honorowy, który nie jest zarazem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia korzysta w pełni z należnych mu praw z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

5.Pozbawienie członkostwa honorowego następuje decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

– przestrzegania norm współżycia społecznego,

– propagowania celów działalności Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków,

– regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 17.

 

1. Wygaśnięcie członkostwa następuje:

– po złożeniu rezygnacji

– po śmierci członka

 

2. Pozbawienie członkostwa następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w następujących przypadkach:

– działania na szkodę Stowarzyszenia

– nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy

– nie stosowania się do wymogów statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

 

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie wymaga formy pisemnej.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 19.

 

Władze Stowarzyszenia wszystkich szczebli organizacyjnych funkcjonują wg następujących zasad:

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich ich członków.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 3. W wypadku ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organy te posiadają prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego organu. Kadencja członków pochodzących z kooptacji trwa do najbliższego wyboru wyżej określonych organów przez Walne Zebranie Członków.

  

Walne Zebranie Członków

§ 20.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, który może być wyznaczony przez Zarząd o 15 minut później tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 21.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest uchwałą Zarządu raz do roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku sprawozdawczego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby, w tym również na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi. W takim przypadku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

 

§ 22.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia w liczbie 3 do 7 osób, Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 do 5 osób. O liczbie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może każdorazowo decydować Walne Zebranie Członków,
 5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
 7. Rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym lub jawnym wg decyzji Zebrania.

W przypadku, gdy w głosowaniu jawnym uczestnicy Walnego Zebrania Członków, uprawnieni do głosowania wypowiedzą się w równej ilości za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 24.

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 25.

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o likwidacji Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale o likwidacji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 26.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem doradczym:
  – członkowie honorowi i członkowie wspierający,
  – zaproszeni goście,
  – członkowie kandydaci. 

 

§ 27.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia osoby wymienione w § 26 co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

 

Zarząd

§ 28.

 1. Zarząd Stowarzyszenia winien się ukonstytuować w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru.
 2. W skład Zarządu wchodzi: prezes, vice-prezes oraz członkowie zarządu.
 3. Na żądanie większości członków Zarządu Stowarzyszenia wybór Prezesa, Wiceprezesa odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Członkostwo Zarządu wygasa na skutek:
  – ustąpienia,
  – odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  – śmierci,
 5. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 29. 

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zebrania Członków,
  c. uchwalanie określonych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu, sporządzanie bilansu,
  d. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  e. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

f. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

h. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadawanie członkostwa honorowego,

i. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

j. powoływanie swoich rad, komisji i sekcji specjalistycznych,

k. przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych,

l. ustalanie wytycznych w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Stowarzyszenia,

 1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy:
 1. przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających,
 2. przyjmowania darowizn, zapisów, spadków itp.,
 3. podejmowania decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych przekazywanych na cele statutowe, poza wydatkami na bieżącą działalność organizacyjną,
 4. udzielania stypendiów, nagród itp.,
 5. udzielania imiennych pełnomocnictw,
 6. zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 30

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w obecności Prezesa lub Wiceprezesa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, i zaproszeni goście.
 4. Zarząd ze swoich posiedzeń sporządza protokoły.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Komisja Rewizyjna winna się ukonstytuować w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z umyślne, ściagana z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz.306, z 2001r. nr 85 poz.924 i nr 154 poz.1799, z 2002r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003r. nr 45 poz.391 i nr 60 poz.535).

8.  Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
– ustąpienia,
– odwołania przez Walne Zebranie Członków,
– śmierci.

9. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

10. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu pracy Zarządu, a w szczególności:

 1. Okresowa kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenia.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków, w szczególności wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi oraz sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 33.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnienia.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna ze swoich posiedzeń sporządza protokoły.

Rozdział V

Majątek i sposób reprezentowania Stowarzyszenia.

 

§ 34.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  – składek członkowskich,
  – darowizn, spadków, zapisów,
  – dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  – dotacji,
  – ofiarności publicznej,
  – organizacji imprez charytatywnych
  – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  – odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na działalność służącą realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 3. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”;
  b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz.873, z 2004r. nr 64 poz. 593, nr 116 poz.1203, nr 210 poz.2135);
  d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich.”

 

§ 35.

 1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Dokumenty finansowe podpisuje Prezes, Wiceprezes lub osoba upoważniona przez Zarząd.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§ 36.

Wszelkie nieuregulowane niniejszym statutem sprawy reguluje Prawo o Stowarzyszeniach.